Valkerij - Alles over roofvogels
Banner Kadotip: Roofvogel workshop
Valkerij - Alles over roofvogels
Valkerij - Alles over roofvogels

Disclaimer

1. Verantwoordelijkheid
Team Valkerij.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Team Valkerij.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen. De informatie op deze website is verkregen van verschillende bronnen en dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Team Valkerij.nl worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Team Valkerij.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid van de inhoud van onze sites van de hand.

2. Aansprakelijkheid
Afnemer van de informatie of aangeboden diensten is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie of diensten. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Team Valkerij.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Team Valkerij.nl geeft geen enkele garantie noch aanvaard enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de vennootschappen of afnemers van diensten van Team Valkerij.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Team Valkerij.nl . Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.
Team Valkerij.nl behoudt zich het recht voor om toegang tot haar website te weigeren en te ontnemen.

3. Copyright
Het auteursrecht op al het materiaal op www.valkerij.nl berust bij de Team Valkerij.nl

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Team Valkerij.nl informatie (teksten, beelden, geluid en HTML-codes daaronder inbegrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden

4. Web gebruik
Team Valkerij.nl is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van www.valkerij.nl die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Team Valkerij.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@valkerij.nl

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons en over onze dienst overlast- bestrijding, klik dan op informatie aanvragen.
 
footer

Zoeken

footer

Volg ons op:

TwitterHyvesFacebook
 
footer

Laatste nieuws

06-01-2016
Miltvuur nog tot op de dag van vandaag een bedreiging!
 
footer
 
cloudminingornot.com cloud mining brazilbitcoinmining.com/ brazil bitcoincoinswikicap.com coins wiki tubepornlibrary.com